Algemene voorwaarden 2024

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen, concepten en locaties georganiseerd door Trots Event Concepts.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Trots event concepts.

Trots Event Concepts; hierna mede te noemen; TEC/organisatie/marktmeester.

Het terrein/landgoed ; locatie waar een evenement plaats vindt.

Deelnemer/standhouder; Persoon of onderneming die deel neemt aan een evenement van TEC.

Aanmelding:

 • U kunt zich uitsluitend inschrijven d.m.v. het betreffende inschrijfformulier te vinden op de website www.trotsmarkt.nl
 • Alle correspondentie zal plaatsvinden via email, bewaar deze dus nauwkeurig.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na het ontvangen van een factuur/bevestiging van plaatsing door de organisatie en het tijdig en volledig voldoen van de eventueel betreffende factuur, binnen betalingstermijn aangegeven op de factuur, tenzij de factuur op de dag van het evenement verzocht wordt te voldoen middels mobiele pin transactie.
 • Inzenden van een inschrijfformulier en bevestiging van dit formulier is een bindende overeenkomst voor deelname en dus bestaat er vanaf dat moment een betalingsplicht voor deelname of voortijdig annuleren door de deelnemer.
 • TEC kan na inschrijving alsnog op ieder moment afzien van inschrijving/acceptatie zonder opgave van reden. Echter zal TEC ten alle tijden en waar mogelijk bereidt zijn inzicht te geven in haar motivatie.
 • Indien u zich voor meerdere data inschrijft bekijkt TEC per evenement en locatie of deelname mogelijk is.
 • De organisatie houdt zich het recht voor bepaalde verzoeken zonder tegenbericht niet te honoreren.
 • Alleen op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven.
 • De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Het artikel waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het artikel welke u op een TEC evenement aanbiedt, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u in de loop van het seizoen een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld, dient u hiervoor tevens schriftelijk toestemming te vragen.
 • De branche en artikelgroep vermeldt op de factuur/bevestiging inschrijfformulier is wat aangeboden mag worden, deze kunnen dus afwijken van de opgave bij inschrijving.
 • De organisatie kan u altijd verplichten om artikelen direct te verwijderen indien deze niet overeen komen met de opgave bij inschrijving of vermelding van branche op de factuur.
 • Alle genoemde prijzen in communicatie en formulieren zijn exclusief BTW.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een AP, AZ of AB verzekering.
 • De organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie.
 • Deelname zonder aansprakelijkheid verzekering is niet toegestaan.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige legitimatie.
 • Alle deelnemende partijen dienen een inschrijving “Kamer van koophandel” te hebben en een kopie kunnen over leggen aan de organisatie als zij erom vraagt.
 • Ongeveer een week voorafgaand aan de evenement ontvangt u een uitgebreide informatiemail m.b.t. de evenement waaraan u deelneemt.

Annulering

 • Annulering door deelnemer dient uitsluitend per mail te gebeuren, hierover krijgt u een ontvangst bevestiging.
 • Annulering is niet vrij van kosten.
 • Annuleren door deelnemer is mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang van het evenement.
  Hier zijn echter wel kosten aan verbonden van 50% van het deelname tarief per geannuleerde markteditie vermeld in het inschrijfformulier.
 • Voor meerdaagse evenementen zijn de kosten 50% per evenement dag wanneer er eerder dan 10 werkdagen voor aanvang van het evenement door deelnemer geannuleerd wordt.
 • Annulering door deelnemer korter dan 10 werkdagen voor aanvang van het evenement of de markt zal geen restitutie/kwijting/herplaatsing inhouden en zal de deelname voor 100% voldaan moeten worden..
 • Niet opdagen op de evenement of het niet tijdig hebben voldaan van een factuur ontslaat niet van de verplichting tot betalen van de factuur of een later op te leggen factuur.
 • Te late betaling zal een directe verhoging van de factuur inhouden van 25% van het factuurtotaal.
 • Herhaaldelijk in gebreken blijven ten aanzien van tijdige betaling of wegblijven van een geboekte evenement zal uiteindelijk leiden tot verwijdering uit planningen en mailinglijsten.
  Kortom uitsluiting van deelname aan evenementen georganiseerd door TEC en haar partners.
  Echter blijft de betalingen verplichting onverminderd ten alle tijden bestaan.
 • Indien een evenement van TEC, door TEC of een derde partij, overheid of verhuurder, vroegtijdig afgelast of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving, reiskosten of deelname kosten.
 • Indien een TEC evenement binnen 10 werkdagen voor aanvang van de evenement wordt afgelast door gevaarlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen of maatregelen van gemeente of veiligheidsregio, kan er een nader te communiceren percentage restitutie van deelname gelden plaatsvinden. Restitutie zal in ieder afzonderlijke situatie worden vastgesteld.
 • Restitutie zal alleen uitgekeerd worden na het volledig en tijdig voldaan hebben van de oorspronkelijke opgelegde factuur en de daaraan verbonden betalingsvoorwaarde.
  In praktijk zal TEC een betaalverzoek sturen voor het originele deelname bedrag en later communiceren over de afhandeling van een restitutie regeling.
 • Restitutie zal alleen uitgekeerd worden na het sturen van een factuur via email: info@Trotsmarkt.nl geadresseerd aan “Trots Event Concepts, Rozenstraat 5 3742 RR te Baarn” onder vermelding van datum, locatie van de markt en bedrag voortkomend uit het percentage van de gegeven restitutie op het oorspronkelijke factuur totaal Excl. BTW.
 • Restitutiepercentage geldt ook voor eventuele inkoop van elektra.
 • Factuur moet voorzien zijn van een geldig Btw en Kamer van Koophandel nummer en dient verstuurd te zijn op geldig briefpapier in een PDF bestandsformaat.
 • De factuur moet uiterlijk 3 dagen, na de bekendmaking van restitutie hoogte, in het bezit zijn van TEC.
 • Het staat TEC vrij een alternatieve veilige locatie te zoeken/naar uit te wijken voor de tijdelijke organisatie van het evenement.
 • Dit zal uiterlijk 12 uur voor aanvang van de markt bekend gemaakt worden via email en Facebook.
 • Regen, hitte, vorst en sneeuw is geen directe reden tot annuleren, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden en overleg met direct betrokken instanties.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte te brengen.

Betaling middels voor opgelegde factuur

 • Betaling na ontvangst van onze factuur is alleen mogelijk via de bank NL71INGB 0006959365 t.a.v. Trots Event Concepts o.v.v. volledig factuurnummer en deelnemersnaam.
 • Indien betaling niet is ontvangen binnen de op factuur aangegeven betalingstermijn komt uw deelname recht te vervallen. Echter de verzonden factuur en verdere reserveringen met door deelnemer geaccordeerde voorwaarden blijft van kracht en ontslaan niet van betalingsverplichtingen.
 • Alle (incasso en gerechtelijke)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Ook voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige tarief.
 • Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed minimaal het volledige tarief voor een standplaats van gelijke afmeting van een kraam (4 x 1 meter).

Betaling middels mobiele pin tijdens evenement

Tijdens een groot aantal evenementen zal de deelname voldaan worden op de markt via mobile pin of contant.

TEC zal deze procedure voor ieder evenement middels de marktbrief communiceren.

Het gehele bedrag moet op de marktdag voldaan worden na verzoek van de marktmeester.

Na betaling ontvangt deelnemer een kassabon en des gewenst een kopie via de mail.

Indien betaling niet kan worden voldaan zal TEC een factuur sturen voor de deelname verhoogd met € 30,- administratiekosten.

Bij niet opdagen op een bevestigde deelname zal TEC middels een factuur of betaalverzoek verhoogd met administratiekosten van € 20,- de deelname vorderen.

Voor aanvang van een evenement:

 • Bij aankomst op locatie wordt u door de organisatie naar uw kraam gewezen.
 • De deelnemer volgt zijn of haar instructies nauwkeurig op.
 • U dient zich te houden aan de aangegeven aanrijroute en tijdslots, tenzij er een andere via de email is gecommuniceerd.
 • Deelnemers van de evenement kunnen laden en lossen tijdens de gecommuniceerde op-afbouwtijden. U heeft maximaal een 20 minuten de tijd voor het lossen.
 • Het is niet toegestaan uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren.
  U dient op de door organisatie aangegeven parkeerplaats te parkeren.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de evenement leeg blijven vervallen aan de organisatie. Betaling verplichting blijft onverkort van kracht.
 • Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te delen, ruilen, doorverkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen zonder toestemming van de organisatie.
 • U dient stapvoets te rijden en op het asfalt/paden blijven, het is streng verboden door de berm of over het gras te rijden tenzij er toestemming van de organisatie is gegeven.
 • Kosten veroorzaakt door schade aan het landgoed voortvloeiende uit het berijden van het landgoed buiten de verharde paden zijn direct voor rekening van de bestuurder voor een direct opeisbaar bedrag van minimaal € 150,- per incident.
 • Een half uur voor aanvang van de evenement sluit het terrein voor gemotoriseerd verkeer.
 • Tijdens een TEC evenement is het terrein niet meer bereikbaar per auto.

Tijdens het inrichten van uw kraam:

 • Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto buiten het terrein is geparkeerd.
 • Hou de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en obstakels.
 • De organisatie respecteert het nadrukkelijke verzoek van een vrije doorgang van minimaal 350 cm ten behoeve van de hulpdiensten, wij vragen dit ook ten alle tijden te respecteren.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein alsmede het terrein zelf. Gebruik van spijkers, haringen, nieten, stickers en dergelijke is niet toegestaan.
 • Marktplanken mogen niet als vloervlonders gebruikt worden op straffe van € 50,- euro per gebruikte plank.
  Daarnaast is het gebruik van een vloerkleed ter grote van het verkoopvlak verplicht wanneer de planken uit de kraam verwijderd worden om beschadiging van het gazon te voorkomen.

*Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele slechtweer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen, zeilen en scheerlijnen ter versteviging van uw kraam bij slecht weer. Echter mag er in leem-achtige ondergronden geen vormen van verankering gebruikt worden.

*Bij meerdaagse evenementen is het niet toegestaan achter en zijzeilen te laten hangen.
 Daarnaast moeten de producten die u eventueel achterlaat waterdicht afgedekt zijn en de zeilen  over deze producten strak vastgezet worden middels markt Klemen.

*Achterlaten van producten geschiedt op eigen risico, TEC is niet aansprakelijk te stellen voor schade of vermissing van uw koopwaar.

*Deelnemer ontvangt een stabiele en waterdichte kraam/Pagodetent.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een veilige kraam die stabiel en windvast is ten alle tijden.

*TEC kan de deelnemer verplichten direct maatregelen te nemen om deze stabiliteit te waarborgen.

*TEC kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade, verwondingen en omzet verlies als gevolg van omstandigheden rondom de verkoopplek waarin nalatig is omgegaan met voorgaande punten.

 • De deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door zijn gehuurde kraam/oppervlakte gelijk staande aan de afmetingen van het kraam-dak oppervlak.
 • Tafels en banken worden door de organisatie verzorgd. Het uitbreiden met eigen terras of ander meubilair mag alleen met toestemming en onder toezicht van de organisatie.
 • Klapborden mogen enkel geplaats worden onder het eigen dakvlak en mogen de bezoekers stroom niet hinderen.
 • Witte/gele marktborden met zwarte/rode/gele letters zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan borden of andere afbeeldingen te tonen met korting percentages, kreten als “uitverkoop, sale, opruiming” en al het andere wat een uitverkoop of opruiming doet vermoeden.
 • Het aanbieden van producten tegen groothandelsprijzen is niet toegestaan.
 • Een bord met de tekst “Vraag naar de beurs aanbieding” is wel toegestaan.
 • De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien.
  Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht van het publiek te worden opgeborgen.
 • De voorzijde en zijkanten van de evenement tafel/kraam dienen volledig te zijn afgesloten zodat het publiek geen zicht onder de tafel heeft.
 • De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn.
 • De kraam mag niet verplaatst worden zonder toestemming van de organisatie.
 • De zijkanten boven de tafel van de kraam mag niet gesloten worden en moet dus 50% vrije doorzicht bieden.
 • Verkoop van producten mag alleen geschieden in afbreekbare verpakkingen zoals papier, karton.
  Plastic tasjes is dus niet toegestaan.

Elektriciteit:

 • De organisatie spant zich in voor adequate stroom voorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden via het inschrijfformulier.
 • Op de factuur/bevestiging kunt u terugvinden of een kraam of grond plaats met stroom is toegewezen en tot welk vermogen.
 • De organisatie levert alleen stroom mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de producten.
 • Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde vermogen en een bevestiging van de organisatie.
 • Indien u een kraam met stroom is toegewezen bent u zelf verantwoordelijk voor een minimaal 50 meter geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers (sukco)met een deugdelijke randaarde en een waterdichte connector behuizing. Deze moet voldoen aan minimaal de IP44 richtlijnen.
 • Haspels dienen volledig afgerold te zijn.
 • Kern dikte moet minimaal 3×1.5 mm zijn.
 • De organisatie zal zorgdragen voor het aansluiten op de stroomvoorziening gebaseerd op Sukco aansluitingen. De aanwezigheid van krachtstroom aansluitingen is zeer beperkt. Het is dus aan te raden uit te gaan van een normale 240 volt aansluiting.
 • Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan.
 • Muziek vanuit je eigen kraam of voertuig is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de organisatie.

Tijdens een evenement van TEC:

 • Aanwijzingen van de brandweer, politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
 • De in de verstrekte vergunning gestelde eisen zullen onder direct toezicht van de organisatie opgevolgd moeten worden.
 • Veiligheid, hygiëne, gedragseisen gesteld in de vergunning zijn verantwoordelijkheid van de deelnemer voor zover van toepassing.
 • Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de evenement zonder restitutie van reeds betaalde evenementgelden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming vóór afloop van een evenement en/of aangeven van de marktmeester of assistent de kraam te ontruimen/opruimen.
 • Wanneer een deelnemer eerder het gehuurde ontruimt zal dit een sanctie betekenen.
  dit wil zeggen een directe verdubbeling van de originele factuur, direct opeisbaar en te voldoen.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 • De organisatie houdt zich het recht voor schade veroorzaakt aan bezittingen van derden door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of diens verzekering.
  TEC zal deelnemer hiervan mondeling en schriftelijk van op de hoogte brengen.
 • Het gebruik van losse flyers is niet toegestaan mits ze van hand tot hand gaan.
  Plaatsen van flyers in de kraam of openbare plek mag allen als de flyers gebundeld zijn middels een ty-rap of geklemd zijn in een marktklem.

Voor gebruik van bak- en braadapparatuur:

 • de apparatuur wordt in de buitenlucht op een tafel anders dan een marktkraam opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten.
 • de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van klapborden, luifels, afdakjes, parasols en dergelijke. Daarnaast dient deze niet bereikbaar te zijn voor bezoekers.
 • de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst anders dan een marktkraam of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal.
 • de apparatuur is met deugdelijke en recente slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan een goed werkende en recente drukregelaar.
  Datum stempels moeten goed leesbaar zijn.
 • er zijn één of meer brandwerende deksels en/of brandwerende dekens aanwezig.
 • er is een CO2-blusser aanwezig, met een inhoud van minimaal zeven kilo, die is voorzien van een rijks keurmerk, jaarlijks is gecontroleerd en waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
 • in bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst of verlaten.
 • gevulde druk en gashouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.
 • Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.
 • Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.
 • Alle evenementen van TEC vinden plaats onder de dan geldende regelgeving van de desbetreffende veiligheidsregio tevens vast gelegd indien van toepassing in de gemeentelijke APV.
 • Juiste uitvoering en naleving hiervan is directe verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Bij verkoop van levensmiddelen gelden de volgende voorschriften:

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval er etenswaar word aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening welke meest recentelijk van kracht is van Drank- en Horecawet dient strikt in acht te worden genomen.
 • Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de VWA en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Voorschriften en naleving zijn ten alle tijden en onverminderd directe verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Vorderingen en Sancties zijn voor rekening van de deelnemer en dus nooit voor TEC.
 • Alle bewijslast en vertonen van certificaten welke relevant zijn voor een bepaald product c.q. afdracht van door de overheid opgelegde heffingen licht aan de zijde van de deelnemer.
 • Bak, koel, grill en braad inrichtingen moeten voorzien zijn van een vloeistofdichte ondergrond. Bijvoorbeeld een zeil en met daarop een aantal tapijttegels. Schade en kosten voortkomend uit lekkage van vet , olie of marinades op bijvoorbeeld straatwerk, asfalt, hout of andere ondergronden zullen verhaald worden op deelnemer.
 • Daarnaast gelden de regels van de in de vergunning vermelde voorwaarde van de veiligheidsregio en brandweer. Informatie hierover is te verkrijgen via de mail Info@trotsmarkt.nl .
 • Er moet een deugdelijke en jaarlijks gekeurd blusmiddel aanwezig zijn van tenminste 7 kg.
 • Elektronische installaties moeten deugdelijk zijn , voorzien van randaarde en spat waterdicht zijn. Dubieuze installaties zullen niet worden voorzien van stroom.
 • Het aanbieden van voedsel geschiedt volgens de hygiëne voor schriften van de Voedsel en Waren autoriteit.
 • Het achterlaten van afval is niet toegestaan en zal leiden tot een vast te stellen boete vanuit Trots Event Concepts.
 • Alle uit controle voortkomende sancties/boetes zullen ten alle tijden voor rekening van de deelnemer zijn. Trots Event Concepts is dus niet aansprakelijk voor nalatigheid van de deelnemer.

Alcohol:

 • Voor het schenken van (licht) alcoholische dranken, maximaal 15% alcohol percentage, dient u vooraf toestemming te hebben van de organisatie en dit tevens te vermelden op uw inschrijfformulier.
 • Voor het schenken van alcohol geldt een toeslag van € 50,- per kraam per evenement.
 • Indien u alcohol schenkt dient één van de aanwezige kraamhouders minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn en eventueel in het bezit van het diploma sociale hygiëne, SVH.
 • Wij hebben voor onze administratie een copy van uw diploma sociale hygiëne en legitimatie nodig.
 • Het verkopen van alcoholpercentage 15% of meer of aan personen jonger dan 18 jaar, is ten strengste verboden.
 • In de inrichting moet het NIX18 duidelijk zichtbaar zijn en gecontroleerd worden op leeftijd.
 • Zwak alcoholische drank mag enkel ter plekke geschonken worden. De verkoop van gesloten flessen voor gebruik elders dan ter plaatsen is een economisch delict en is dus niet toegestaan in een markt omgeving. Alle van daaruit voortvloeiende sancties/boetes en heffingen zijn voor rekening van de deelnemer en dus niet voor de organisatie Trotsmarkt. Deze overtreding valt niet onder de regelgeving van Artikel 35 van de Drank en Horecawet.
 • Alcoholische dranken mogen enkel geschonken worden in afbreekbaar plastic. Het gebruik van glas is niet toegestaan. Schending van deze regel en hier uit voortkomende sancties/boetes zijn geheel voor rekening van betreffende deelnemer.
 • Alle uit controle voortkomende sancties/boetes zullen ten alle tijden voor rekening van de deelnemer zijn. Trots Event Concepts is dus niet aansprakelijk voor nalatigheid van de deelnemer.

Na afloop van een TEC evenement:

 • U kunt het terrein pas weer per auto bereiken na sluiting, en op aangeven van enkel de marktmeester van het evenement.
 • Aanwijzingen ten aanzien van rijrichting en parkeren, gegeven door leden van de organisatie, dienen direct opgevolgd te worden.
 • De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
 • U dient zelf uw afval, dus ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van minimaal € 100,- en een maximum van € 1000,-
 • Het is dus ook niet toegestaan afval te deponeren in de organisatie of openbare afvalbakken, deze zijn uitsluitend bedoeld voor het afval van de bezoekers.
 • Uiterlijk een uur na het eindigen van de evenement dient uw kraam leeg en netjes achter gelaten te zijn.

Overige:

 • Deelnemers moeten:
 1. a) handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder;
 2. b) beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
 3. c) zich kunnen legitimeren door:

Een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.

 • De organisatie behoudt zich het recht om de locatie, plaatsing en toewijzing van de kramen op elk nuttig moment te wijzigen.

 • Gebruik van de naam “TEC”, “Beleef”, “Trots”, “Puur” ”Puur eerlijk en heerlijk “Trots, Hip en handgemaakt”, “Trots Kerst Cadeau Special”, “MenCave” ,”Zomermarkt lage Vuursche”, Beleef de Lente”, “Festivent” of “Trotsmarkt” is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming en overeengekomen met de organisatie.
 • Beeld materiaal en teksten zijn onderhevig aan auteursrechten en dienen voor gebruik akkoord zijn bevonden voor gebruik door TEC.
 • Het is niet toegestaan een evenement op facebook of andere sociale media aan te maken over het evenement, zonder overleg met TEC.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen en/of goederen. U neemt deel aan een TEC evenement op volledig eigen risico.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verkoop of opkomst resultaten en kan daar dus niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische of elektronische storing, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte, afgelasting of welke overmacht situatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voor het evenement relevante vergunningen en exploitatie.
 • De organisatie levert kramen van ten minste 4.00 x1.00 meter met planken en zeil tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
 • De organisatie draagt zorg voor voldoende toiletvoorzieningen.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie TEC uitsluitend schriftelijk.
 • Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
 • Deelname in welke vorm ook aan een TEC event is geheel voor eigen risico, derhalve kan TEC nooit aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en of omzetderving.
 • Het gebruik van tuinmeubels achter de kraam is niet toegestaan.
 • Gebruik van alcohol of drugs tijdens het evenement leidt tot directe uitsluiting van alle TEC evenementen.

Versie 01-01-2024 Baarn

Gedeponeerd bij KVK Amersfoort Eemland en Belastingdienst Utrecht Gooi en Eemland.

Trots Event Concepts
Rozenstraat 5 3742 RR Baarn

info@trotseventconcepts.nl

© 2024 Trots Event Concepts

Puur, Eerlijk en Heerlijk | Privacyverklaring